fbpx

Статут

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “КИЇВСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ КЕНДО”

Скачати останню версію статуту у форматі PDF:

  Устав КФК (111,9 KiB, 4 010 hits)

І. Загальні положення

1.1. Громадська організація “Київська федерація кендо” (далі – Федерація) є громадською неприбутковою організацією фізкультурно-спортивної спрямованості, яка об’єднує громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства на засадах єдності інтересів для реалізації основних завдань, передбачених цим Статутом.

Назва українською мовою: “Київська федерація кендо”

Скорочена назва українською мовою: “КФК”.

Назва російською мовою: “Киевская федерация кэндо”.

Скорочена назва російською мовою: “КФК”.

1.2. Федерація створена і діє на основі добровільності, самоврядування, законності та гласності. Вона вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

1.3. Федерація визнає Статут та регламентні документи Всесвітньої федерації кендо (ІКF), Всеяпонської федерації кендо (АJFК) та Європейської федерації кендо (ЕКF) і тісно співпрацює з ними.

1.4. Федерація у своїй діяльності керується Конституцією України, законом України “Про об’єднання громадян”, іншими нормативно-правовими актами України та своїм Статутом.

1.5. Федерація поширює свою діяльність на місто Київ та має місцевий статус.

1.6. Рішення статутних органів Федерації, прийняті в межах їх компетенції, є обов’язковими для всіх членів Федерації.

1.7. Федерація у своїй діяльності тісно взаємодіє з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури та спорту України.

1.8. Федерація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації у порядку, встановленому Законом, має круглу печатку, штампи, бланки зі своїми найменуванням і символікою, емблему, прапор, зразки яких затверджуються Радою Федерації, символіка реєструється в установленому чинним законодавством порядку.

1.9. Федерація для виконання своїх статутних завдань може укладати угоди, взасмодіяти з державними установами, підприємствами та організаціями будь-якої форми власності, встановлювати і розвивати ділові контакти із спортивними асоціаціями, федераціями, спілками, об’єднаннями тощо, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському і третейському судах.

1.10. Федерація може вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати в межах своєї компетенції прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди.

1.11. Офіційною мовою Федерації є українська. Робочими мовами Федерації є російська, японська та англійська. Технічні терміни
можуть вживатися японською мовою, зокрема, за допомогою державної японської латиниці.

1.12. Юридична адреса Федерації: м. Київ, проспект Оболонський, буд. 10, кв.53.

II. Мета, завдання, напрями діяльності Федерації

2.1. Основною метою діяльності Федерації є сприяння розвитку в місті Київ кендо та задоволення та захист інтересів своїх членів.

2.2. Основними завданнями Федерації є:

– сприяти втіленню в життя Концепції кендо, що полягає у сприянні гармонійному поєднанні в одне ціле розуму та тіла, розвитку сильного та могутнього духу та прагненні вдосконалення в мистецтві кендо через правильне та суворе тренування, повагу до правил поведінки та людської честі, щирому спілкуванні з іншими та постійному прагненні до самовдосконалення;
– сприяти формуванню здорового способу життя, розвитку фізичних і морально-вольових якостей громадян, які є членами Федерації;
– підвищення спортивної та професійної майстерності спортсменів, тренерів, суддів, інших фахівців, які є членами Федерації;
– виконання програм і планів підготовки до виступу збірних команд Федерації і окремих спортсменів у змаганнях в Україні та у міжнародних змаганнях;
– забезпечення активної участі своїх представників у міжнародних спортивних об’єднаннях і організаціях;
– поширення інформації про ті сфери суспільного життя Японії, які вплинули на формування та розвиток кендо.

2.3. Федерація, для виконання статутних мети та завдань, здійснює свою діяльність, в установленому порядку за такими напрямами:

– бере участь в розробці календаря спортивних заходів і положень про змагання Федерації та подає їх на затвердження центральному органу виконавчої влади з фізичної культури та спорту України;
– сприяє організації та проведенню спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, спортивних та культурно-спортивних заходів для членів Федерації та запрошених іноземних команд, спортсменів і фахівців, приймає участь у їх матеріально-технічному та фінансовому забезпеченні цих заходів;
– бере участь у розробці та вдосконаленні принципів і основних критеріїв формування збірних команд України з кендо;
– сприяє здійсненню заходів щодо профілактики попередження застосування і розповсюдження допінгу;
– сприяє реєстрації у центральному органі виконавчої влади з фізичної культури та спорту України вищих досягнень спортсменів України, що є членами Федерації;
– сприяє виданню методичних, довідкових, інформаційних та інших матеріалів з питань розвитку кендо;
– розглядає матеріали щодо присвоєння спортсменам, тренерам, суддям, іншим фахівцям, які є членами Федерації, спортивних,
почесних звань та нагород;
– сприяє удосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, тренерів та суддів задля забезпечення успішних виступів спортсменів, що є членами Федерації у чемпіонатах Європи та світу, інших міжнародних змаганнях;
– разом із центральним органом виконавчої влади з фізичної культури та спорту аналізує і підводить підсумки розвитку кендо, організує роботу з підвищення кваліфікації тренерів, суддів та інших фахівців кендо, які є членами Федерації;
– сприяє організації виготовлення офіційної, пам’ятної, сувенірної, призової атрибутики Федерації;
– може створювати робочі органи – комітети, комісії тощо;
– здійснює господарську та комерційну діяльність шляхом створення підприємств, установ та організацій, із статусом юридичної особи;
– може засновувати засоби масової інформації;
– розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі.

III. Члени Федерації

3.1. Членство у Федерації є добровільним і може бути індивідуальним та колективним.

У Федерації також встановлюється інститут почесного членства.

3.2. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, віком від 14 років, які визнають Статут Федерації, своєчасно сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і сприяють діяльності Федерації.

3.3. Колективними членами Федерації можуть бути колективи громадських організацій, підприємств, установ та організацій, спортивних товариств, клубів та федерацій, які легалізовані в у встановленому законодавством України порядку, сприяють діяльності Федерації, визнають завдання та Статут Федерації, і їх цілі та завдання не суперечать Статуту Федерації. Колективні члени реалізують свої права та обов’язки через своїх представників.

3.4. Почесними членами Федерації можуть бути особи, які зробили особливий внесок у розвиток та діяльність Федерації та кендо, а також інші особи, відомі за їх роллю в розбудові та становленні спорту в Україні, видатні спортсмени, діячі культури та мистецтв тощо. Порядок набуття та позбавлення звання почесного члена Федерації, а також його статус визначається відповідним положенням, що затверджується Радою Федерації.

3.5. Для набуття індивідуального членства у Федерації, особи, визначені у пункті 3.2. цього Статуту, подають до Ради Федерації або керівного органу місцевого осередку Федерації письмові заяви відповідного змісту.

3.6. Для набуття колективного членства у Федерації, особи, визначені у пункті 3.3. цього Статуту, подають до Ради Федерації відповідні рішення зборів колективу підприємства, установи, організації.

3.7. Рада Федерації припиняє повноваження індивідуального члена Федерації у разі:

– подання індивідуальним членом Федерації письмової заяви про добровільний вихід із членів Федерації;
– невиконання або порушення ним вимог цього Статуту;
– вчинення ним дій, що дискредитують Федерацію.

3.8. Припинення повноважень колективного члена Федерації здійснюється Радою Федерації у разі:

– подання до Ради Федерації рішення зборів колективу про добровільний вихід з Федерації;
– невиконання або порушення статутних або регламентних вимог Федерації.

3.9. Члени Федерації мають право:

– обирати та бути обраними до статутних органів Федерації;
– делегувати Федерації свої права;
– виносити на розгляд Конференції, Ради Федерації та інших статутних органів Федерації пропозиції, клопотання, запити, пов’язані з діяльністю Федерації;
– використовувати символіку Федерації;
– отримувати від статутних органів Федерації інформацію про їх діяльність;
– добровільно припиняти своє членство у Федерації.

3.10. Члени Федерації зобов’язані:

– активно сприяти розвитку кендо, популяризувати ці види спорту серед населення;
– дотримуватися вимог цього Статуту, а також регламентних документів;
– виконувати рішення Конференції, Ради Федерації та Президента Федерації;
– брати участь у заходах, які проводить Федерація;
– матеріально підтримувати діяльність Федерації шляхом внесення добровільних пожертвувань, своєчасної сплатою членських внесків;

3.11. У разі порушення членами Федерації цього Статуту, завдання майнових або немайнових збитків Федерації, до них можуть бути застосовані такі дисциплінарні заходи:

– зауваження;
– попередження;
– тимчасове відсторонення;
– припинення членства у Федерації.

IV. Структура та керівні органи Федерації

4.1. Основою Федерації є її місцеві осередки, які створюються за територіальними ознаками, по місцю проживання, навчання чи
роботи трьох і більше осіб.

4.2. Місцеві осередки у своїй діяльності керуються цим Статутом та своїми Статутами або Положеннями, які приймаються їх керівними органами, та затверджуються Радою Федерації. Для набуття прав юридичної особи місцеві осередки повинні
реєструватися в порядку, установленому Чинним законодавством. Ті місцеві осередки, які не є юридичними особами легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про заснування у встановленому законом порядку.

4.3. Вищим керівним органом Федерації є Конференція.

4.4. Конференція скликається у разі необхідності але не рідше одного разу на чотири роки. Дата і місце проведення Конференції
визначається Радою Федерації. Рада Федерації встановлює квоту представників від місцевих осередків до Конференції Федерації, визначає дату та час її проведення, формує проект порядку денного Конференції.

4.5. Скликання позачергової Конференції проводиться за рішенням Ради Федерації, Президента Федерації, Ревізійної комісії або на вимогу однієї третини членів Федерації. Запрошення на Конференцію з вказаною датою, часом, місцем проведення та проектом порядку денного, повинні бути розіслані Радою Федерації у письмовій формі не пізніше ніж за 7 днів до її проведення.

4.6. Конференція вважається повноважною при наявності не менше двох третин обраних делегатів. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів від присутніх делегатів. Рішення про внесення змін до Статуту та про припинення діяльності Федерації приймаються трьома четвертими голосів від загальної чисельності обраних делегатів Конференції. Прийняття рішень з питань, які не включені до порядку денного, не допускається.

4.7. До виключної компетенції Конференції Федерації відносяться наступні питання діяльності Федерації:

– затвердження Статуту Федерації;
– внесення змін та доповнень до нього;
– визначення основних напрямів діяльності Федерації;
– один раз на чотири роки обирання Президента, Ревізійну комісію, за поданням Президента – Першого віце-президента, Віце-президентів, голову та членів Ради Федерації;
– заслуховує та затверджує звіти Президента, Ради Федерації, Ревізійної комісії, робочих органів Федерації;
– реалізує право власності на кошти та майно Федерації та покладає окремі функції господарського управління майном на Раду Федерації;
– приймає рішення про припинення діяльності.

4.8. Рада Федерації є вищим керівним органом в період між Конференціями Федерації. До складу Ради входять: Президент, Перший віце-президент, віце-президенти, Голова Ради, а також інші члени Ради обрані у кількості визначеній Конференцією Федерації строком на чотири роки.

4.9. Рада Федерації збирається на свої засідання не менше одного разу на місяць. Засіданнями Ради Федерації керує Голова Ради. Позачергові засідання Ради Федерації скликаються за ініціативою Президента, Голови Ради або на вимогу не менше третини членів Ради Федерації. Рада Федерації має право приймати рішення, якщо на її засіданні присутні не менше половини її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

4.10. До компетенції Ради Федерації належить:

– обрання Дирекції Федерації терміном на чотири роки;
– організація виконання визначених Конференцією напрямків роботи Федерації;
– оперативне управління діяльністю Федерації;
– визначення структури управління;
– прийом до Федерації членів Федерації;
– рішення про створення нових місцевих осередків Федерації, їх реєстрації та затвердження статутів або положень про них;
– затвердження фінансового звіту за минулий рік та бюджету на наступний рік;
– створення робочих органів Федерації, затвердження положень про них та їх чисельного і персонального складу;
– прийняття рішень про вступ до інших громадських організацій спортивного спрямування;
– прийняття рішення щодо проведення позачергової Конференції в разі необхідності вирішення невідкладних питань, визначення місця, дати та проекту порядку денного позачергової Конференції;
– присвоєння звання Почесного члена Федерації; визначення розмірів вступних та членських внесків для індивідуальних та колективних членів Федерації;
– затверджує зразки печатки, штампів та символіки Федерації;
– приймає рішення про створення госпрозрахункових організацій, установ чи підприємств та затверджує їх установчі документи. Рада має право розглядати будь-які питання діяльності Федерації, крім тих, що відносяться до компетенції Конференції. Протокол засідання Ради Федерації підписують Голова Ради та секретар Ради.

4.11. Президент Федерації:

– обирається Конференцією із складу обраних делегатів прямим голосуванням терміном на чотири роки і володіє вищими виконавчо-розпорядчими повноваженнями;
– організує діяльність Федерації у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту;
– затверджує функціональні обов’язки Першого віце-президента, Віце-президентів та штатних працівників Федерації;
– підписує всю офіційну документацію;
– стежить за відповідністю діяльності Федерації цьому Статуту;
– діє без доручення від імені Федерації, представляє і захищає її інтереси у відносинах з усіма установами, організаціями і громадянами, в тому числі закордонними;
– укладає угоди, видає доручення від імені Федерації на виконання будь-яких дій у межах своїх повноважень, відкриває в установах банків рахунки;
– має право підпису фінансових документів, як перша особа Федерації;
– у разі необхідності скликає позачергову Конференцію Федерації.

4.12. Перший Віце-президент виконує функції Президента в разі його відсутності.

4.13. Віце-президенти діють згідно з розподілом повноважень, затверджених Президентом.

4.14. Радою Федерації може бути створений штатний апарат (Дирекція), який очолює Генеральний секретар, у своїй діяльності він керується Положенням, затвердженим Радою Федерації.

4.15. Контроль за фінансовою діяльністю Федерації здійснює Ревізійна комісія, яка обирається Конференцією терміном на чотири роки у кількості, визначеній останньою. Ревізійна комісія здійснює ревізію не менше як один раз на рік за дорученням Конференції, Ради або за власною ініціативою. Ревізійна комісія подає висновок за річними звітами та балансами. Результати перевірок ревізійна комісія надає Конференції. Члени Ревізійної комісії не можуть бути членами Ради Федерації.

4.16. До повноважень Ревізійної комісії Федерації відноситься:

– внесення на розгляд Ради Федерації пропозицій щодо організаційної діяльності;
– надання висновків Конференції, Раді Федерації з питань використання майна та коштів, дисципліни ведення бухгалтерської звітності Федерації;
– розгляд річних звітів органів управління Федерації;
– підготовка висновків з інших питань, розгляд яких ініціювали органи управління Федерації.

4.17. Штатна чисельність і розміри оплати праці співробітників Дирекції, які перебувають на утриманні за рахунок коштів Федерації, встановлюється Радою Федерації з урахуванням наявності коштів та на основі діючого законодавства. Залучення експертів, консультантів та інших фахівців здійснюється на договірних умовах.

V. Кошти та майно Федерації

5.1. Федерація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

5.2. Федерація володіє, використовує та розпоряджається своїм майном у відповідності з метою своєї діяльності та призначенням майна.

5.3. Федерація має рахунки в установах банків, в тому числі валютні.

5.4. Федерація має самостійний баланс.

5.5. Кошти та майно Федерації формуються:

– за рахунок вступних та членських внесків;
– добровільних пожертвувань громадян, трудових колективів, творчих спілок, державних, громадських, профспілкових та кооперативних організацій, фірм з різними формами власності, інших спонсорів;
– надходжень від господарської та іншої комерційної діяльності заснованих Федерацією госпрозрахункових установ, організацій,
підприємств;
– інших джерел, шо не суперечать чинному законодавству. Одержання цих коштів повинно відбуватись з урахуванням збереження незалежності Федерації від будь-якої організації чи особи.

5.6. Федерації можуть передаватись на баланс спортивні споруди, основні фонди і засоби виробництва у встановленому законодавством України порядку для подальшого використання.

VI. Облік та звітність

6.1. Перевірки основної діяльності Федерації здійснюється Ревізійною комісією Федерації та аудиторськими службами.

6.2. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність на підставі Положення про неї, яке затверджується Радою Федерації.

6.3. Ревізійна комісія має право вимагати від працівників Федерації подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особливо пояснень. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Президенту Федерації та звітує перед Конференцією Федерації.

6.4. Федерація, створені нею госпрозрахункові установи, організації та підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6.5. Відповідальність за стан обліку, своєчасне представлення бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера Федерації, компетенція якого обумовлена чинним законодавством.

6.6. В разі виникнення загрози інтересам Федерації, Ревізійна комісія звертається до Ради Федерації з пропозицією скликати позачергову Конференцію Федерації.

6.7. Федерація та її посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність звітних документів.

VII. Зміни та доповнення до статуту

7.1. Зміни та/або доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Конференції Федерації.

7.2. Рішення про внесення змін та/або доповнень до Статуту Федерації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 від числа зареєстрованих делегатів.

7.3. Зміни та/або доповнення до Статуту Федерації підлягають реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

VIII. Припинення діяльності

8.1. Припинення діяльності Федерації відбувається шляхом її реорганізації або ліквідації.

8.2. Федерація може бути реорганізована за рішенням Конференції. При реорганізації Федерації вся сукупність прав та зобов’язань переходить до її правонаступників.

8.3. Федерація може бути ліквідована:

– за рішенням Конференції;
– за рішенням суду.

8.4. Рішення про припинення діяльності Федерації може бути прийняте не менш, ніж 3/4 голосів делегатів Конференції. Конференція призначає ліквідаційну комісію і затверджує процедуру її роботи. При цьому порядок використання коштів та майна Федерації визначається у відповідності з чинним законодавством України. У разі тіквідації за рішенням суду, ліквідаційна комісія призначається цими органами.

8.5. У випадку ліквідації майно Федерації, після задоволення всіх вимог кредиторів та боргових зобов’язань перед державою, не може перерозподілятись між її членами і використовуватись для виконання статутних завдань та на благодійні цілі, у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням суду спрямовується в доход держави.

8.6. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Федерації. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію у одному з офіційних органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами щодо своїх претензій, оцінює наявне майно, виявляє дебіторів та кредиторів Федерації, розраховується з ними, вживас заходи щодо сплати боргів Федерації третім особам, складає ліквідаційний баланс, подає його органу, що призначив ліквідаційну комісію на затвердження.

8.7. Оцінка майна при ліквідації або реорганізації проводиться з врахуванням його фізичного та морального зношення.

8.8. Ліквідація Федерації вважається завершеною, а Федерація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису до Державного реєстру.

Call Now Button